I. Úvodné ustanovenia

  1. Tento dokument (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) upravuje spôsob spracúvania a ochrany osobných údajov kupujúcich, ktoré sú získavané predávajúcim pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu vytycovaciekoliky.sk.
  2. Prevádzkovateľ e-shopu a správca osobných údajov je: Michal Cimba, so sídlom Štefurov 38, PSČ: 09042, IČO: 43763774, kontaktný e-mail: info@vytycovaciekoliky.sk, telefónne číslo: +421 903 746 472.

 

II. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

  1. Správca spracúva osobné údaje kupujúcich v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, a v prípade podnikateľov aj IČO a DIČ.
  2. Osobné údaje sú spracúvané za účelom realizácie objednávky, vrátane doručenia tovaru a komunikácie s kupujúcim.

 

III. Prenos a uchovávanie osobných údajov

  1. Osobné údaje sú uchovávané a spracúvané v bezpečnom elektronickom systéme správcu a sú chránené proti neoprávnenému prístupu.
  2. Osobné údaje nebudú prenášané tretím stranám, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dopravu tovaru a iných služieb nevyhnutných pre realizáciu objednávky.

 

IV. Práva subjektov údajov

  1. Kupujúci má právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania, a má právo namietať proti spracúvaniu.
  2. Kupujúci má tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu v prípade, že má dôvod domnievať sa, že jeho osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom.

 

V. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2024.
  2. Správca si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Zmenené pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke vytycovaciekoliky.sk.